Mariko
Mariko

Japanese - Circle

Thora
Thora

Norse - Thunderous

Thyra
Thyra

Greek - One Who Carries a Shield

Mignon
Mignon

French - Petite

Eda
Eda

Anglo-Saxon - Blessed

Dela
Dela

Anglo-Saxon - Kind, Noble

Dora
Dora

French - Gift

Tor
Tor

Norse - A Fortified Place

Mari
Mari

Hebrew - Sea Star